गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

बागवानी विकास श्रोत केन्द्र

पोखरा, कास्की


फलफूल विरुवा विक्री सम्बन्धमा

डाउनलोड
Image

यस फार्मबाट उत्पादित देहायबमोजिमका फलफूलका विरुवाहरू धमाधम विक्री भैरहेको छ।