प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश

भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

बागवानी विकास श्रोत केन्द्र

पोखरा, कास्की


कार्य विवरण

१ भूमिको वैज्ञानिक उपयोग 

२ आधुनिक कृषि प्रविधिको अवलम्बन

३ कृषि यान्त्रिकीकरण

४ पूर्वाधार विकास

५ कृषि उत्पादन सामग्री

६ रासायनिक र प्राङ्गारिक मल व्यवस्थापन

७ उत्पादन प्रविधि

८ कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार

९ प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रणालीको अवलम्बन

१० गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता स्थापना